Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Triton Development S.A. na dzień 31.12.2016 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1.01.2016 - 31.12.2016 1.01.2015 - 31.12.2015 1.01.2016 - 31.12.2016 1.01.2015 - 31.12.2015
Przychody ze sprzedaży 8 631 3 350 1 972 801
Wynik brutto ze sprzedaży 1 154 1 664 264 398
Wynik brutto (757) (772) (173) (184)
Wynik netto (762) (778) (174) (186)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (359) 66 (82) 16
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 541) (628) (581) (150)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 3 967 - 907 -
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 1 067 (562) 244 (134)
Na dzień 31.12.2016 Na dzień 31.12.2015 Na dzień 31.12.2016 Na dzień 31.12.2015
Aktywa, razem 96 051 90 632 21 711 21 268
Zobowiązania razem 7 245 1 064 1 638 250
Zobowiązania krótkoterminowe 3 149 999 712 234
Kapitał własny 88 806 89 568 20 074 21 018
Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 755 5 974
Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,95 14,07 3,18 3,30
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1.01.2016 - 31.12.2016 1.01.2015 - 31.12.2015 1.01.2016 - 31.12.2016 1.01.2015 - 31.12.2015
Przychody ze sprzedaży 29 198 36 223 6 673 8 656
Wynik brutto ze sprzedaży 4 074 135 931 32
Wynik brutto (9 342) (6 357) (2 135) (1 519)
Wynik netto (9 874) (6 993) (2 257) (1 671)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (2 007) 22 951 (459) 5 484
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1 735) 1 588 (397) 379
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 11 507 (27 061) 2 630 (6 466)
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 7 765 (2 522) 1 775 (603)
Na dzień 31.12.2016 Na dzień 31.12.2015 Na dzień 31.12.2016 Na dzień 31.12.2015
Aktywa, razem 121 496 120 602 27 463 28 300
Zobowiązania razem 41 373 30 605 9 352 7 182
Zobowiązania krótkoterminowe 19 714 28 661 4 456 6 726
Kapitał własny 80 123 89 997 18 111 21 119
Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 755 5 974
Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,59 14,14 2,85 3,32
Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 12,59 14,14 2,85 3,32

Wybrane dane finansowe za 2015 rok.

Wybrane dane finansowe za 2014 rok.

Wybrane dane finansowe za 2013 rok.

Wybrane dane finansowe za 2012 rok.

Wybrane dane finansowe za 2011 rok.

Wybrane dane finansowe za 2010 rok.