Wybrane dane finansowe

Wybrane dane finansowe Triton Development S.A. na dzień 31.12.2017 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1.01.2017 - 31.12.20176 1.01.2016 - 31.12.2016 1.01.2017 - 31.12.2017 1.01.2016 - 31.12.2016
Przychody ze sprzedaży 4 468 8 631 1 053 1 972
Wynik brutto ze sprzedaży 1 319 6 310 311 1 442
Wynik brutto (1 339) (757) (315) (173)
Wynik netto (1 373) (762) (323) (174)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 771 359 417 (82)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 118) (2 541) (499) (581)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 923 3 967 212 907
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 576 1 067 136 244
Na dzień 31.12.2017 Na dzień 31.12.2016 Na dzień 31.12.2017 Na dzień 31.12.2016
Aktywa, razem 97 779 96 052 23 443 21 712
Zobowiązania razem 10 346 7 246 2 481 1 638
Zobowiązania krótkoterminowe 4 806 3 149 1 152 712
Kapitał własny 87 433 88 806 20 963 20 074
Kapitał podstawowy 25 458 25 458 6 104 5 755
Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,74 13,94 3,35 3,15
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1.01.2017 - 31.12.2017 1.01.2016 - 31.12.2016 1.01.2017 - 31.12.2017 1.01.2016 - 31.12.2016
Przychody ze sprzedaży 39 220 29 198 9 240 6 673
Wynik brutto ze sprzedaży 11 788 4 074 2 777 931
Wynik brutto 5 176 (9 342) 1 219 (2 135)
Wynik netto 4 799 (9 874) 1 131 (2 257)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 632 (2 007) 4 154 (459)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 200) (1 753) (754) (397)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 678) 11 507 (3 222) 2 630
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 754 7 765 178 1 775
Na dzień 31.12.2017 Na dzień 31.12.2016 Na dzień 31.12.2017 Na dzień 31.12.2016
Aktywa, razem 106 477 121 496 25 529 27 463
Zobowiązania razem 21 555 41 373 5 168 9 352
Zobowiązania krótkoterminowe 18 807 19 714 4 509 4 456
Kapitał własny 84 922 80 123 20 361 18 111
Kapitał podstawowy 25 458 25 458 6 104 5 755
Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,34 12,59 3,20 2,85
Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,34 12,59 3,20 2,85

Wybrane dane finansowe za 2016 rok.

Wybrane dane finansowe za 2015 rok.

Wybrane dane finansowe za 2014 rok.

Wybrane dane finansowe za 2013 rok.

Wybrane dane finansowe za 2012 rok.

Wybrane dane finansowe za 2011 rok.

Wybrane dane finansowe za 2010 rok.