Podstawowe wskaźniki finansowe

Wybrane dane finansowe Triton Development S.A. na dzień 31.12.2016 r.

Wskaźnik Sposób liczenia 2012 jednostk. 2012 skonsolid. 2013 jednostk. 2013 skonsolid. 2014 jednostk. 2014 skonsolid. 2015 jednostk. 2015 skonsolid. 2016 jednostk. 2016 skonsolid.
Rentowność majątku wynik finansowy netto/suma aktywów -61,40% -8,80% 2% -4,7% -1% -5% 0% -8%
Rentowność kapitału własnego wynik finansowy netto/kapitał własny -66,4% -16,1% 2,2% -8,2% 4% -8% -1% -7% 0% -12%
Rentowność netto sprzedaży wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży -1872,3% -89,6% 47,4% -26,6% -4% 17% -23% -19% -0,1% -34%
Wskaźnik płynności I aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 3,5 16,5 25,4 8,6 31,34 6,12 55 8 16 13
Wskaźnik płynności II aktywa obrotowe-zapasy/zobowiązania krótkoterminowe 0,9 1,4 6,1 1 5,61 0,82 12 1 3,2 2
Szybkość spłaty należności w dniach średni stan należn.handl.i pozost. należn.*360/przychody ze sprzedaży 159 165 187 10 173 0 79 70
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach średni stan zobow. handl.i innych zobow.*360/koszt własny sprzed.+ wartość sprzedanych towarów + koszty adm. i sprzedaży 875 658 9 8 7 0 21 167
Szybkość obrotu zapasów w dniach średni stan zapasów*360/koszt własny sprzedaży + wartość sprzedanych towarów 1387 1101 1339 906 555 1088
Wartość księgowa na jedną akcję kapitał własny/liczba akcji 3,3 3,4
Wynik finansowy na jedną akcję wynik finansowy netto/liczba akcji -2,2 0,1
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym kapitały własne/majątek trwały 99% 62%
Wskaźnik zadłużenia zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania/suma pasywów 0,1 0,45 0,1 0,43 0,01 0,38 0,01 0 0,1 0