Ład korporacyjny

Informacja o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" 

Zarząd Emitenta oświadcza, że wyraża zamiar przestrzegania Zasad, jednak wyłącznie w uzasad­nionym zakresie, uwzględniającym wielkość oraz specyfikę spółki, koszty wypełnienia danej zasady, strukturę akcjonariatu i oczekiwania ze strony akcjonariuszy (w zakresie regulacji normowanych przez Zasady i inne przepisy prawne, do których przestrzegania zobowiązana jest spółka prawa handlowego - w tym szczególnie spółka publiczna). Poniżej Emitent przedstawia zestawienie Zasad, których Spółka nie stosuje bądź stosuje w ograniczonym zakresie. 


Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2017 roku

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego w 2016 roku

RB 1.2017 EBI Raport dotyczący zakresu stosowania dobrych praktyk

RB 1.2016 EBI Niezastosowanie zasad ładu korporacyjnego dotyczących WZA

RB 3.2015 EBI Niezastosowanie zasad ładu korporacyjnego dotyczących WZA

RB 2.2015 EBI Niezastosowanie zasad ładu korporacyjnego dotyczących WZA

RB 1.2015 EBI Niezastosowanie zasad ładu korporacyjnego dotyczących WZA

RB 1.2014 EBI Niezastosowanie zasad ładu korporacyjnego dotyczących WZA

RB 1.2013 EBI Niezastosowanie zasad ładu korporacyjnego dotyczących WZA


Dodatkowe informacje związane z wymogami Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016