Notowania

Od 1998 roku Spółka (wówczas działająca pod firmą AS Motors S.A.) jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 22 kwietnia 2004 roku akcje Spółki notowane są w systemie notowań ciągłych.

Do publicznego obrotu dopuszczonych jest 6.364.523 sztuk akcji serii A, B i C, przy czym akcje serii A i B w łącznej liczbie 1.125.000 sztuk są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi. W obrocie giełdowym znajduje się 5.239.523 sztuk akcji na okaziciela serii C.