Harmonogram publikacji raportów okresowych

Typ raportu Data publikacji
Rozszerzone skonsolidowane raporty kwartalne:  
za IV kwartał 2017 roku 1.03.2018
za I kwartał 2018 roku 15.05.2018
za III kwartał 2018 roku 14.11.2018
Raport półroczny skonsolidowany, rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe Emitenta za I półrocze 2018 roku 31.08.2018
Raport roczny jednostkowy i raport roczny skonsolidowany za 2017 rok 31.04.2018