Władze spółki

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Zadania i skład poszczególnych organów:

 

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Procedurę zwoływania, tryb głosowania i podejmowania uchwał, jak również zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia, określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Walnych Zgromadzeń.

 

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. Procedurę zwoływania, tryb głosowania i podejmowania uchwał, jak również zakres kompetencji Rady Nadzorczej, określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej. Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji ustalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2016 roku jest następujący:

  • Marek Borzymowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej,
  • Piotr Kwaśniewski - Członek Rady Nadzorczej,
  • Jan Włoch - Członek Rady Nadzorczej,
  • Wiesław Opalski - Członek Rady Nadzorczej,
  • Cezary Banasiński - Członek Rady Nadzorczej.

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej:


Zarząd

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. Procedurę głosowania i podejmowania uchwał, jak również zakres kompetencji Zarządu, określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Zarządu. Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. W skład Zarządu obecnej kadencji, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z 26 maja 2017 roku, wchodzą:

  • Magdalena Szmagalska - Prezes Zarządu,
  • Jacek Łuczak - Wiceprezes Zarządu.

Zgodnie ze Statutem reprezentacja Spółki jest dwuosobowa.

Dane Członków Zarządu i Rady Nadzorczej