fbpx

Dane Finansowe
Financial Highlights

WSKAŹNIKI FINANSOWE

FINANCIAL HIGHLIGHTS

Wybierz interesujące Cię dane

Find out more about:

Wybrane dane finansowe Triton Development S.A. na dzień 31.12.2016 r.

Wskaźnik Sposób liczenia 2012 jednostk. 2012 skonsolid. 2013 jednostk. 2013 skonsolid. 2014 jednostk. 2014 skonsolid. 2015 jednostk. 2015 skonsolid. 2016 jednostk. 2016 skonsolid.
Rentowność majątku wynik finansowy netto/suma aktywów -61,40% -8,80% 2% -4,7% -1% -5% 0% -8%
Rentowność kapitału własnego wynik finansowy netto/kapitał własny -66,4% -16,1% 2,2% -8,2% 4% -8% -1% -7% 0% -12%
Rentowność netto sprzedaży wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży -1872,3% -89,6% 47,4% -26,6% -4% 17% -23% -19% -0,1% -34%
Wskaźnik płynności I aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 3,5 16,5 25,4 8,6 31,34 6,12 55 8 16 13
Wskaźnik płynności II aktywa obrotowe-zapasy/zobowiązania krótkoterminowe 0,9 1,4 6,1 1 5,61 0,82 12 1 3,2 2
Szybkość spłaty należności w dniach średni stan należn.handl.i pozost. należn.*360/przychody ze sprzedaży 159 165 187 10 173 0 79 70
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach średni stan zobow. handl.i innych zobow.*360/koszt własny sprzed.+ wartość sprzedanych towarów + koszty adm. i sprzedaży 875 658 9 8 7 0 21 167
Szybkość obrotu zapasów w dniach średni stan zapasów*360/koszt własny sprzedaży + wartość sprzedanych towarów 1387 1101 1339 906 555 1088
Wartość księgowa na jedną akcję kapitał własny/liczba akcji 3,3 3,4
Wynik finansowy na jedną akcję wynik finansowy netto/liczba akcji -2,2 0,1
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym kapitały własne/majątek trwały 99% 62%
Wskaźnik zadłużenia zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania/suma pasywów 0,1 0,45 0,1 0,43 0,01 0,38 0,01 0 0,1 0

Wybrane dane finansowe Triton Development S.A. na dzień 31.12.2019 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE EMITENTA w tys. zł w tys. EUR
1.01.2019 – 31.12.2019 1.01.2018 – 31.12.2018 1.01.2019 – 31.12.2019 1.01.2018 – 31.12.2018
Przychody ze sprzedaży  4 697 4 127 1 092 967
Wynik brutto ze sprzedaży 1 226 1 297 285 304
Wynik brutto (1 189) (1 601) (276) (375)
Wynik netto (1 269) (1 533) (295) (359)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 186) (1 328) (276) (311)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 200 5 684 46 1 332
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 298) (1 201) (999) (281)
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem (5 284) 3 155 (1 228) 739
Na dzień 31.12.2019 Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.12.2019 Na dzień 31.12.2018
Aktywa, razem 86 655 92 158 20 349 21 432
Zobowiązania razem 2 025 6 259 476 1 456
Zobowiązania krótkoterminowe 1 078 1 742 253 405
Kapitał własny 84 630 85 899 19 873 19 977
Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 978 5 920
Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,30 13,50 3,12 3,14

 

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
  1.01.2019 – 31.12.2019  1.01.2018 – 31.12.2018  1.01.2019 – 31.12.2019   1.01.2018 – 31.12.2018
Przychody ze sprzedaży 18 713 32 854 4 350 7 699
Wynik brutto ze sprzedaży 4 475  9 990 1 040 2 341
Wynik brutto  (1 619) 3 051  (376) 715
Wynik netto (1 838)  4 006  (427) 939
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 865)  6 757 (1 363) 1 583
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej  77 (3 223) 18  (755)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (664) (6 469) (154) (1 516)
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem (6 452) (2 935) (1 500)    (688)
Na dzień 31.12.2019 Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.12.2019 Na dzień 31.12.2018
Aktywa, razem 97 880 97 257 22 985 22 618
Zobowiązania razem  10 787  8 329 2 533  1 937
Zobowiązania krótkoterminowe 7 552  5 688 1 773 1 323
Kapitał własny 87 093  88 928  20 452 20 681
Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 978 5 920
Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,68 13,97 3,21 3,25
Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,68 13,97 3,21 3,25

Pozostałe: