fbpx

Dane Finansowe

WSKAŹNIKI FINANSOWE

Wybierz interesujące Cię dane

Wybrane dane finansowe Triton Development S.A. na dzień 31.12.2016 r.

Wskaźnik Sposób liczenia 2012 jednostk. 2012 skonsolid. 2013 jednostk. 2013 skonsolid. 2014 jednostk. 2014 skonsolid. 2015 jednostk. 2015 skonsolid. 2016 jednostk. 2016 skonsolid.
Rentowność majątku wynik finansowy netto/suma aktywów -61,40% -8,80% 2% -4,7% -1% -5% 0% -8%
Rentowność kapitału własnego wynik finansowy netto/kapitał własny -66,4% -16,1% 2,2% -8,2% 4% -8% -1% -7% 0% -12%
Rentowność netto sprzedaży wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży -1872,3% -89,6% 47,4% -26,6% -4% 17% -23% -19% -0,1% -34%
Wskaźnik płynności I aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 3,5 16,5 25,4 8,6 31,34 6,12 55 8 16 13
Wskaźnik płynności II aktywa obrotowe-zapasy/zobowiązania krótkoterminowe 0,9 1,4 6,1 1 5,61 0,82 12 1 3,2 2
Szybkość spłaty należności w dniach średni stan należn.handl.i pozost. należn.*360/przychody ze sprzedaży 159 165 187 10 173 0 79 70
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach średni stan zobow. handl.i innych zobow.*360/koszt własny sprzed.+ wartość sprzedanych towarów + koszty adm. i sprzedaży 875 658 9 8 7 0 21 167
Szybkość obrotu zapasów w dniach średni stan zapasów*360/koszt własny sprzedaży + wartość sprzedanych towarów 1387 1101 1339 906 555 1088
Wartość księgowa na jedną akcję kapitał własny/liczba akcji 3,3 3,4
Wynik finansowy na jedną akcję wynik finansowy netto/liczba akcji -2,2 0,1
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym kapitały własne/majątek trwały 99% 62%
Wskaźnik zadłużenia zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania/suma pasywów 0,1 0,45 0,1 0,43 0,01 0,38 0,01 0 0,1 0

Wybrane dane finansowe Triton Development S.A. na dzień 31.12.2018 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1.01.2018 – 31.12.2018 1.01.2017 – 31.12.2017 1.01.2018 – 31.12.2018 1.01.2017 – 31.12.2017
Przychody ze sprzedaży 4 127 4 468 960 1 071
Wynik brutto ze sprzedaży 1 297 1 319 302 316
Wynik brutto (1 601) (1 339) (372) (321)
Wynik netto (1 533) (1 373) (357) (329)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (1 328) 1 771 (309) 425
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5 684 (2 118) 1 322 (508)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (1 201) 923 (279) 221
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 3 155 576 734 138
Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.12.2017 Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.12.2017
Aktywa, razem 92 158 97 779 21 596 23 036
Zobowiązania razem 6 259 10 346 1 467 2 437
Zobowiązania krótkoterminowe 1 742 4 806 408 1 132
Kapitał własny 85 899 87 433 20 130 20 598
Kapitał podstawowy 25 458 25 458 5 966 5 998
Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,50 13,74 3,22 3,24

 

SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1.01.2018 – 31.12.2018 1.01.2017 – 31.12.2017 1.01.2018 – 31.12.2018 1.01.2017 – 31.12.2017
Przychody ze sprzedaży 32 854 39 220 7 740 8 963
Wynik brutto ze sprzedaży 9 990 11 788 2 354 2 694
Wynik brutto 3 051 5 176 719 1 183
Wynik netto 4 006 4 799 944 1 097
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 6 757 17 632 1 592 4 030
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 223) (3 200) (759) (731)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (6 469) (13 678) (1 524) (3 126)
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem (2 935) 754 (691) 172
Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.12.2017 Na dzień 31.12.2018 Na dzień 31.12.2017
Aktywa, razem 97 257 106 477 23 318 24 068
Zobowiązania razem 8 329 21 555 1 997 4 872
Zobowiązania krótkoterminowe 5 688 18 807 1 364 4 251
Kapitał własny 88 928 84 922 21 321 19 196
Kapitał podstawowy 25 458 25 458 6 104 5 755
Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,97 13,34 3,35 3,02
Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,97 13,34 3,35 3,02