fbpx

Dane Finansowe

WSKAŹNIKI FINANSOWE

Wybierz interesujące Cię dane

Wybrane dane finansowe Triton Development S.A. na dzień 31.12.2016 r.

Wskaźnik Sposób liczenia 2012 jednostk. 2012 skonsolid. 2013 jednostk. 2013 skonsolid. 2014 jednostk. 2014 skonsolid. 2015 jednostk. 2015 skonsolid. 2016 jednostk. 2016 skonsolid.
Rentowność majątku wynik finansowy netto/suma aktywów -61,40% -8,80% 2% -4,7% -1% -5% 0% -8%
Rentowność kapitału własnego wynik finansowy netto/kapitał własny -66,4% -16,1% 2,2% -8,2% 4% -8% -1% -7% 0% -12%
Rentowność netto sprzedaży wynik finansowy netto/przychody ze sprzedaży -1872,3% -89,6% 47,4% -26,6% -4% 17% -23% -19% -0,1% -34%
Wskaźnik płynności I aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe 3,5 16,5 25,4 8,6 31,34 6,12 55 8 16 13
Wskaźnik płynności II aktywa obrotowe-zapasy/zobowiązania krótkoterminowe 0,9 1,4 6,1 1 5,61 0,82 12 1 3,2 2
Szybkość spłaty należności w dniach średni stan należn.handl.i pozost. należn.*360/przychody ze sprzedaży 159 165 187 10 173 0 79 70
Szybkość spłaty zobowiązań w dniach średni stan zobow. handl.i innych zobow.*360/koszt własny sprzed.+ wartość sprzedanych towarów + koszty adm. i sprzedaży 875 658 9 8 7 0 21 167
Szybkość obrotu zapasów w dniach średni stan zapasów*360/koszt własny sprzedaży + wartość sprzedanych towarów 1387 1101 1339 906 555 1088
Wartość księgowa na jedną akcję kapitał własny/liczba akcji 3,3 3,4
Wynik finansowy na jedną akcję wynik finansowy netto/liczba akcji -2,2 0,1
Pokrycie majątku trwałego kapitałem własnym kapitały własne/majątek trwały 99% 62%
Wskaźnik zadłużenia zobowiązanie i rezerwy na zobowiązania/suma pasywów 0,1 0,45 0,1 0,43 0,01 0,38 0,01 0 0,1 0

Wybrane dane finansowe Triton Development S.A. na dzień 31.12.2017 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1.01.2017 – 31.12.20176 1.01.2016 – 31.12.2016 1.01.2017 – 31.12.2017 1.01.2016 – 31.12.2016
Przychody ze sprzedaży 4 468 8 631 1 053 1 972
Wynik brutto ze sprzedaży 1 319 6 310 311 1 442
Wynik brutto (1 339) (757) (315) (173)
Wynik netto (1 373) (762) (323) (174)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 771 359 417 (82)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (2 118) (2 541) (499) (581)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 923 3 967 212 907
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 576 1 067 136 244
Na dzień 31.12.2017 Na dzień 31.12.2016 Na dzień 31.12.2017 Na dzień 31.12.2016
Aktywa, razem 97 779 96 052 23 443 21 712
Zobowiązania razem 10 346 7 246 2 481 1 638
Zobowiązania krótkoterminowe 4 806 3 149 1 152 712
Kapitał własny 87 433 88 806 20 963 20 074
Kapitał podstawowy 25 458 25 458 6 104 5 755
Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,74 13,94 3,35 3,15
SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR
1.01.2017 – 31.12.2017 1.01.2016 – 31.12.2016 1.01.2017 – 31.12.2017 1.01.2016 – 31.12.2016
Przychody ze sprzedaży 39 220 29 198 9 240 6 673
Wynik brutto ze sprzedaży 11 788 4 074 2 777 931
Wynik brutto 5 176 (9 342) 1 219 (2 135)
Wynik netto 4 799 (9 874) 1 131 (2 257)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 17 632 (2 007) 4 154 (459)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (3 200) (1 753) (754) (397)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (13 678) 11 507 (3 222) 2 630
Przepływy pieniężne netto z działalności, razem 754 7 765 178 1 775
Na dzień 31.12.2017 Na dzień 31.12.2016 Na dzień 31.12.2017 Na dzień 31.12.2016
Aktywa, razem 106 477 121 496 25 529 27 463
Zobowiązania razem 21 555 41 373 5 168 9 352
Zobowiązania krótkoterminowe 18 807 19 714 4 509 4 456
Kapitał własny 84 922 80 123 20 361 18 111
Kapitał podstawowy 25 458 25 458 6 104 5 755
Liczba akcji (w szt.) 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 13,34 12,59 3,20 2,85
Rozwodniona/scalona liczba akcji 6 364 523 6 364 523 6 364 523 6 364 523
Rozwodniona/scalona wartość księgowa na 1 akcję (w zł) 13,34 12,59 3,20 2,85

Pozostałe: