fbpx

O Spółce

O SPÓŁCE TRITON DEVELOPMENT S.A.

Informacje

TRITON DEVELOPMENT S.A. jest podmiotem dominującym grupy kapitałowej, którą tworzą następujące podmioty:

TRITON DEVELOPMENT S.A.
TRITON DEVELOPMENT Sp. z o.o.
TRITON WINNICA Sp. z o.o.
TRITON INVESTMENT Sp. z o.o.
TRITON REAL MANAGEMENT Sp. z o.o.
TRITON PROPERTY Sp. z o.o.
TRITON KAMPINOS Sp. z o.o.
TRITON ADMINISTRACJA i ZARZĄDZANIE Sp. z o.o.
TRITON COUNTRY Sp. z o.o.

Tabela zawiera dane akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Triton Development S.A.

Akcje Liczba liczba głosów na 1 akcję łączna liczba głosów Andrzej Szmagalski Romuald Dzienio Magdalena Szmagalska Value FIZ Pozostali akcjonariusze
liczba akcji liczba głosów liczba akcji liczba głosów liczba akcji liczba głosów liczba akcji liczba głosów liczba akcji liczba głosów
seria A 750 000 5 3 750 000 674 955 3 374 775 74 995 374 975 0 0 0 50 250
seria B 375 000 5 1 875 000 37 500 187 500 124 999 624 995 162 498 812 490 0 50 003 250 013
seria C 5 239 523 1 5 239 523 1 033 695 1 033 695 248 436 248 436 709 629 709 629 765 866 765 866 2 561 601 2 561 601
suma 6 364 523 10 864 523 1 746 150 4 595 970 448 430 1 248 406 872 127 1 522 119 765 866 765 866 2 611 654 2 811 864
% kapitału % głosów % kapitału % głosów % kapitału % głosów % kapitału % głosów % kapitału % głosów
27,44% 42,30% 7,05% 11,49% 13,70% 14,01% 12,03% 7,05% 39,78% 25,15%

Stan na dzień 05.06.2018 r. Uwzględnia wszelką dostępną dla Emitenta wiedzę podjętą w szczególności z oświadczeń akcjonariuszy otrzymanych na podstawie art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r., o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.).

 

Liczba i struktura akcji oraz przysługujących z nich głosów:

 

Akcje Liczba liczba głosów na 1 akcję łączna liczba głosów
seria A 750 000 5 3 750 000
seria B 375 000 5 1 875 000
seria C 5 239 523 1 5 239 523
suma 6 364 523 10 864 523

Zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych oraz Statutem Spółki organami Spółki są Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza i Zarząd. Zadania i skład poszczególnych organów:

Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Spółki. Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. Procedurę zwoływania, tryb głosowania i podejmowania uchwał, jak również zakres kompetencji Walnego Zgromadzenia, określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Walnych Zgromadzeń.

Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki. Procedurę zwoływania, tryb głosowania i podejmowania uchwał, jak również zakres kompetencji Rady Nadzorczej, określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej. Zgodnie ze Statutem Spółki, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Skład Rady Nadzorczej obecnej kadencji ustalony przez Walne Zgromadzenie w dniu 14 stycznia 2016 roku jest następujący:

 • Marek Borzymowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
 • Piotr Kwaśniewski – Członek Rady Nadzorczej,
 • Jan Włoch – Członek Rady Nadzorczej,
 • Hubert Rozpędek – Członek Rady Nadzorczej,
 • Cezary Banasiński – Członek Rady Nadzorczej.

Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej:

Zarząd

Zarząd Spółki prowadzi sprawy Spółki i ją reprezentuje. Procedurę głosowania i podejmowania uchwał, jak również zakres kompetencji Zarządu, określa Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Zarządu. Zgodnie ze Statutem Spółki, Zarząd składa się z jednego do pięciu członków. W skład Zarządu obecnej kadencji, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej z 26 maja 2017 roku, wchodzą:

 • Magdalena Szmagalska – Prezes Zarządu,
 • Jacek Łuczak – Wiceprezes Zarządu.

Zgodnie ze Statutem reprezentacja Spółki jest dwuosobowa.

Dane Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie prezentuje uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

 1. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 18.06.2019 r. wraz z wynikami głosowań
 2. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.03.2019 r. wraz z wynikami głosowań
 3. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.06.2018 r. wraz z wynikami głosowań
 4. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2017 r. wraz z wynikami głosowań
 5. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.06.2016 r. wraz z wynikami głosowań
 6. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 14.01.2016 r. wraz z wynikami głosowań
 7. Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.08.2015 r. wraz z wynikami głosowań
 8. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 30.06.2015 r. wraz z wynikami głosowań
 9. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2014 r. wraz z wynikami głosowań – po przerwie, w dniu 10.07.2014 r.
 10. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26.06.2014 r. wraz z wynikami głosowań
 11. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25.06.2013 r. wraz z wynikami głosowań
 12. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05.06.2012 r. wraz z wynikami głosowań
 13. Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 16.06.2011 r. wraz z wynikami głosowań